Art of Hosting

and Harvesting Conversations That Matter

בית ומשפחה

לא רק אנשים שעבודתם היא לעבוד בקבוצות מתעניינים ב’אמנות האירוח’. ‘אמנות האירוח’ היא בעלת ערך בעבודה, כמו בחיים הציבוריים וכמו גם בבית.

פעמים רבות אנו אומרים שאנו לא מלמדים שום דבר חדש, אלא אנו מגלים מחדש פרקטיקה אנושית בסיסית הטבועה כבר בכל אחד מאתנו. רבים מהאנשים הלוקחים חלק בהתנסות של ‘אמנות האירוח’ מדווחים שזהו תהליך משנה חיים, גם לאופן בו הם מתבוננים בעבודה קבוצתית אבל גם לאופן בו הם ניגשים לחיים.